Societate civilă activă pentru dezvoltare responsabilă și durabilă în Maramureș – FEEDBACK

Studiu privind impactul socio-economic al implementării obiectivelor Strategiei UE privind biodiversitatea 2030 la nivelul județului Maramureș ca zonă model reprezentativă

Varianta pentru dezbatere – iulie 2023

Activitatea A5 – Dezvoltarea în manieră participativă a unui Studiu de impact privind implementarea Strategiei UE pentru biodiversitate 2030; studiu de caz în zona model reprezentativă Maramureș

Introducere

În cadrul proiectului ”Societate civilă activă pentru dezvoltare responsabilă și durabilă în Maramureș” – FEEDBACK, Activitatea A.5 se va realiza un Studiu privind impactul Strategiei UE privind biodiversitatea 2030 la nivelul județului Maramureș (în continuare Studiu de impact). Necesitatea evaluării impactului socio-economic legat de implemntarea țintelor Strategiei UE 2030, impact pe care proiectul FEEDBACK și-l propune să îl analizeze la nivelul județului Maramureș pentru o serie de ținte, apare din perspectiva posibilității practice ca studiul realizat să poată oferi o bază de pornire pentru o evaluarea la o scară mai mare, chiar națională, a impactului socio-economic produs prin implementarea Strategiei UE 2030.

Context

În anul 2020, Comisia Europeană a transmis către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor comunicarea Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030 – Readucerea naturii în viețile noastre (în continuare Strategie UE 2030). Documentul propune o serie de acțiuni urgente pentru stoparea declinului biodiversității, acțiuni ce trebuie implementate la nivelul statelor membre. Studiul de impact nu își propune să analizeze impactul la nivelul județului Maramureș a întregului set de obiective propuse prin Strategia UE. Demersul proiectului FEEDBACK va avea în vedere evaluarea impactului socio-economic pentru următoarele obiective:

 • obiectivul de 30% din suprafața terestră protejată legal;

 • setul de criterii de planificare adecvată pentru gestionarea zonelor protejate (management efectiv);

 • obiectivul de 10% protecție strictă din suprafața terestră;

 • protecția strictă a pădurilor cu structuri primare.

Categoriile de protecție pentru ariile naturale protejate

Modalitatea de protecție in situ a biodiversității prin desemnarea de arii protejate a ajuns azi la o complexitate ridicată cel puțin din punctul de vedere al regimului de protecție și al managementului conservativ ce trebuie aplicat. Este realizată de către IUCN o clasificare a categoriilor de arii protejate existente, dar nu întodeauna clasificarea este aplicabilă condițiilor reale existente. Mai jos regăsim un tabel centralizator pentru evidențierea categoriilor de arii naturale protejate în România în corespondență cu clasificarea IUCN. Deasemenea este precizat succint regimul de protecție aplicabil în aceste arii protejate.

Tabel nr. 1

Ariile naturale protejate desemnate în baza unor sisteme internaționale sau convenții modiale, cum ar fi siturile de patrimoniului mondial, siturile Ramsar şi siturile Natura 2000, pot fi incluse în orice categorie IUCN sau în niciuna.

Suplimentar, au fost definite prin Convenția pentru Diversitatea Biologică și alte mecanisme care pot contribui la conservarea biodiversității, respectiv ”other effective area-based conservation measures” (OECMs). Aceste suprafețe, care chiar dacă nu au ca obiectiv primar conservarea biodiversității, contribuie la conservare și chiar pot fi considerate în atingerea țintelor stabilite de Strategia UE 2030.

La nivel național, pădurile virgine și cvasivirgine definite și desemnate potrivit Ordinului 3398/2012 au un regim de protecție strictă deși nu sunt categorie de arie naturală protejată așa cum sunt acestea definite de OUG 57/2007. Așdar și acest tip de protecție poate fi avut în vedere, întrunind criterii legate de atingerea suprafeței de 10% protecție strictă.

Cu toate că există o prioritizare a tipurilor de suprafețe care pot contribui la îmbunătățirea condițiilor naturale, nu se poate cunoaște în concret proporția tipurilor de habitate ce vor fi supuse regimului de conservare și protecție. Acest lucru este valabil și pentru atingerea obiectivului de 30% suprafețe protejate dar și pentru obiectivul de 10% suprafețe strict protejate. Cunoscând acest fapt, evaluarea impactului se va concentra pe scenarii separate pe tipuri de ecosisteme: forestiere, pășuni permanente (pășuni și fânețe) și acvatice.

Având în vedere multitudinea de regimuri de protecție, pentru analiza impactului socio-economic se impune o clasificarea regimului de protecție astfel îcât să fie restrâns domeniul de aplicare al studiului și să poată fi furnizate informații cuantificabile și replicabile.

Cel mai cert regim de protecție este cel de protecție strictă. Acesta presupune no-ninterveție, motiv pentru care se cunoaște gradul în care terenurile și resursele sunt blocate, respectiv în totalitate. În această categorie intră: rezervațiile științifice, zonele de protecție strictă din parcurile naturale, naționale și rezervațiile biosferei, monumentele naturii și siturile UNESCO.

Un alt regim de protecție destul de omogen este reprezentat de siturila Natura 2000 – ariile speciale de conservare, siturile de importanță comunitară și ariile de protecție specială avifaunistică. Acestea sunt poate și cele mai structurate arii protejate din punct de vedere al reglementărilor ce însoțesc managementul și derularea activităților din interiorul acestora. Ele sunt deasemenea și prima linie în atingerea obiectivelor de protecție a 30% din suprafața Uniunii Europene.

Celelalte categorii de arii protejate rămase înafara celor de mai sus, au un regim ce impun măsuri diferite de management, diferențe care pot fi foarte mari chiar și în cadrul aceleeași categorii, cum este cazul rezervațiilor naturale. Așa stau lucrurile pentru rezervațiile naturale, parcurile naturale și zone umede de importanţă internaţională. Pentru acestea este foarte dificil de calculat pierderi sau costuri, înafara cazului în care se evaluează impactul socioeconomic pentru fiecare arie naturală protejată în particular.

Identificarea și cuantificarea impacturilor socioeconomice

Pierderile și costurile pot fi suportate de către diferite entități. Indiferent de entitatea care suportă costurile, acestea se vor regăsi în costurile totale. Asta înseamnă că și în condițiile în care se acordă compensații pentru pierderile ce pot fi evaluate sau se implementează alte mecanisme financiare de atenuare, costurile totale rămân aceleași, schimbându-se doar entitatea care le suportă, respectiv sursa de finanțare.

Costurile estimate în prezentul studiu s-au axat în principal pe costurile directe ale proprietarilor și administratorilor diferitelor categorii de folosință ale terenurilor. Felul în care reacționează agenții economici și piețele este dificil de evaluat din perspectiva costurilor pentru că există o mai mare flexibilitate în această zonă. De exemplu, o firmă comercială care tranzacționează lemn se va orienta spre piețe unde acestea sunt disponibile la un randament financiar acceptabil, fără a fi nevoiți să cumpere produse din anumite zone care devin restrictive în producția de lemn. Un proprietar sau un administrator de pădure nu poate însă să își mute locația, ramânând să suporte pierderile sau costurile ce vin odată cu stabilirea unei arii protejate pe suprafața ce o deține.

Studiul cuantifică costurile și pierderile ce apar imediat și cert odată cu desemnarea unei arii naturale protejate. În prima fază, odată cu stabilirea unui regim de protecție apar pierderi cauzate de indisponibilzarea unor resurse sau diminuarea cantităților ce pot fi incluse în circuitul economic. Mai departe, regimul de protecție conduce la scăderea valorii de piață a terenurilor incluse în ariile naturale protejate pentru că acestea nu mai pot fi utilizate într-un regim obișnuit, fiind grevate de diferite sarcini conservative. Aceste pierderi se suportă de către proprietarii sau administratorii de terenuri cu diferite destinații (silvică, agricolă etc.).

Într-o fază ulterioară apar diferite costuri care însoțesc obligațiile de protecție și conservare ale ariilor naturale protejate. Considerând aceste obligații de conservare ce apar prin stabilirea regimului de arie naturală protejată, și planurile de gestionare a acestor suprafețe vor trebui armonizate, respectiv modificate astfel încât să corepundă managementului și obiectivelor nou instituite. Adițional apar și costuri de conformare corelate cu un nivel mai ridicat de reglementare din ariile protejate, respectiv obținerea autorizațiilor, acordurilor, avizelor pentru planuri, proiecte, activități. Și aceste costuri sunt trecute majoritar în contul proprietarului sau administratorului de teren inclus la protecție.

Dintr-o perspectivă distinctă, existența ariilor naturale aduce costuri legate de implementarea regimului de protecție, costuri pe care la nivel național le suportă administratorii de arii naturale protejate. Acest tip de costuri vin din nevoia de supervizare a activităților desfășurate în ariile protejate și includ costuri administrative legate de funcționarea entității ce administrează arii protejate. În aceeași ordine de idei, pentru managementul ariilor naturale protejate apar costuri suplimentare privind elaborarare strategiei de management și ulterior aplicarea măsurilor de managent. Aceste costuri pot atige valori semnifivcative, dependente în mare măsură de categoria de arie naturală protejată.

O a treia perspectivă implică piețele și firmele care derulează operațiuni comerciale. În această zonă chestiunea devine mai volatilă pentru că există o mai mare mobilitate, iar evaluarea costurilor s-ar putea face cu o precizie mărită doar într-un sistem închis, fără piețe alternative (de exemplu). Cu alte cuvinte, în condițiile în care într-o anumită regiune care devine subiect de protecție și nu mai poate furniza un anumit produs sau îl furnizează la costuri mai mari, firmele se pot orienta către alte locații unde nu există acest tip de limitare, încercând să îsi continue activitatea la aceeași marjă de profit. Așadar, pentru companiile care comercializează produse este dificil de estimat costul pe care îl implică desemnarea de arii protejate pentru că acesta este dependent de felul în care compania își reorganizează activitatea. În principiu firmele au la dispoziție și alte variante de răspuns la diminuarea pieței într-o anumită regiune înafară de reorientarea către alte zone. Aceste soluții pot include relocarea activității, retehnologizarea pentru creșterea eficienței în condițiile reducerii materiei prime, diversificarea producție sau chiar reprofilarea. Bineînțeles că toate aceste variante vin cu costuri asociate, ideea de bază fiind că este dificilă o evaluarea a costurilor în aceste cazuri, sau chiar dacă se realizează, ea depinde de fiecare companie în parte precum și de contextul social și politic existent. Contextul social se poate referi de exemplu la disponibilitatea forței de muncă, iar cel politic la existența unor strategii de dezvoltare prinvind zona care face obiectul desemnării de arie protejată.

O altă categorie de costuri ce pot apărea la stabilirea unui regim de protecție sunt cele de oportunitate, care vor crește din cauza limitelor ce se impun odată cu stabilirea unui regim restrictiv de utilizare a resurselor și de dezvoltare locală. Este adevărat că odată cu desemnarea unor arii naturale protejate pot să se reducă costurile de oportunitate pentru unele activități, în special turismul și activitățile asociate (furnizarea de produse locale de exemplu). În aceste condiții însă trebuie avută în vedere o tranziție justă, tranziție care vine și ea cu costuri asociate legate de know-how (cunoștințe), infrastructură specifică, facilități fiscale pentru atragere intreprinzători etc. Aceste costuri sunt însă greu e estimat, fiind subiective și contextuale.

Perderile și costurile sunt estimate pe unitate de timp și suprafață, respectiv pe an și hectar. În acest fel rezultatele pot fi utile la orice scară prin multiplicare.

Tabel nr. 2

Impactul socio-economic pentru protecția strictă a 10% din suprafața pădurilor

Prin stabilirea regimului de protecție strictă pentru anumite suprafețe de pădure, întreaga resursă naturală devine indisponibilă comercial. Din acest punct de vedere costurile pot fi mai exact estimate comparativ cu alte categorii de terenuri.

Pentru regimul de protecție strictă al suprafețelor forestiere au fost analizate următoarele pierderi/costuri:

 1. Diminuarea volumului de lemn recoltat;

 2. Reducerea volumului de lemn disponibil pe piață;

 3. Diminuarea prețului de piață a proprietății;

 4. Reducerea cererii de servicii / Diminuare de venituri pentru firme;

 5. Revizuire sau actualizare amenajamente silvice;

 6. Costuri de administrare arii naturale protejate cu protecție strictă

1.Diminuarea volumului de lemn recoltat – PIERDERE

Suprafețele de pădure supuse regimului de protecție strictă nu mai intră în circuitul de producție. Masă lemnoasă rămâne integral pe suprafețele protejate.

Formula de calcul:

X = 8,5 x 412,97 x 0,83

unde:

 • 8,5 este cresterea medie anuală (conform IFN 2018) în mc/an/ha;

 • 412,97 este prețul mediu al masei lemnoase pe picior (conform Romsilva 2023, Direcția Silvică Maramureș) în lei/mc;

 • 0,83 (83%)* este volumul de lemn exploatat din posibilitate în mc.

Costul asociat este 2.913,50 lei/an/ha

*Procentul de 83% de lemn exploatat din posibilitatea anuală în România este preluat din documentul ”Planul național de contabilizare a pădurilor pentru România”pentru prima perioadă de angajament (2021-2025), ca medie a perioadei 2005 – 2017.

Pierderea este suportată de către proprietar sau administrator de fond forestier.

2.Reducerea volumului de lemn disponibil pe piață – PIERDERE

Stabilirea unui regim protecție strictă pentru 10% din suprafețele de pădure rezultă într-o scădere directă cu 10% a cantității de lemn din piață.

Formula de calcul:

 

X = 3,5 x 0,7 x 1200 x 0,1

unde,

 • 3,5 mc/an/ha reprezintă creșterea medie anuala (conform IFN 2018) corectata cu factorul de corecție privind masa lemnoasa exploatata (83%) și procentul lemnului de lucru (50%) – (8,5 mc/an/ha x 83% x 50% = 3,5 mc/an/ha);

 • 0,7 (70%) – randamenul de prelucrare primară al lemnului;

 • 1.200 lei/mc – prețul mediu al cherestelei (studiu de piață);

 • 0,1 (10%) factor de diminuare al cantității de lemn din piață.

Costul asociat este de 294 lei/an/ha

Pierdere suportată de către procesatori primari din industria lemnului.

3.Diminuarea prețului de piață a proprietății – PIERDERE

Odată su desemnarea unui regim de protecție, valoarea ternurilor se diminuează. Procentul de diminuare a valorii terenurilor variază între 25% și 60% (How Much Does a Conservation Easement Reduce Property Values? https://www.realized1031.com/blog/how-much-does-a-conservation-easement-reduce-property-values). Pentru un regim de protecție strictă, diminuarea este considerată maximă (60%) având în vedere regimul de non-interveție ce se aplică în acest caz.

Formula de calcul:

 

X = 25.000 x 0,6 / 25

unde,

 • 25.000,00 lei/ha este valoare de piață a proprietății (studiu de piață);

 • 0,6 (60%) procentul de diminuare a prețului datorită nonintervenției;

 • 25 ani durata medie în ani pentru menținerea proprietății (analiză de piață și considerarea duratei unei generații).

Costul asociat 600,00 lei/an/ha

Pierderea este suportată de către proprietar.

4.Reducerea cererii de servicii / Diminuare de venituri pentru firme – PIERDERE

Considerând creșterea anuală de 8,5 mc/an și procentul de 83% volum recoltat din posibilitate (considerată egală cu creșterea), rezultă un volum ce poate fi recoltat anual pe ha de 7,05 (mc/an/ha). Ținând cont de prețul pentru prestări servicii de exploatare de 120 lei/mc (studiu de piață), rezultă un preț de 846,6 lei/an/ha pe care o firmă de exploatare forestieră îl poate încasa. Reducerea suprafeței accesibilă pentru exploatare forestieră conduce la diminuarea volumelor, respectiv a venitului firmelor de exploatare cu 10% (considerând o distribuție uniformă pe clase de vârstă). Astfel, firmele de exploatare forestieră nu mai încasează 84,66 lei/an/ha.

Prețul pentru lucrările silvice de îngrijire se plătesc cu 1.500 lei/ha. Prin introducerea în protecție strictă a 10% din suprafața fondului forestier rezultă o diminuare corespunzătoare a suprafețelor unde firmele realizează aceste intervenții. Astfel, se va înregistra o pierdere de 150 lei/ha pentru firme.

Formula de calcul:

X = 84,66 + 150

unde,

 • 84,66 este pierderea de venit pentru firmele de exploatare forestieră în lei/an/ha;

 • 150 este pierderea firmelor care realizează lucrări de îngrijire (curățiri) în lei/ha.

Costul asociat este de 234,66 lei/an/ha

Pierderea e suportată de prestatori servicii întreținere

5.Revizuire sau actualizare amenajamente silvice – COST

Odată cu stabilirea unui regim de restricție prin delimitarea unei arii naturale protejate, amenajamentul silvic trebuie să sufere o revizuire/actualizare astfel încât obiectivele de conservare să fie luate în considerare cu prioritate în managementul pădurii. Ca urmare, amenajamentul silvic trebuie refăcut.

Formula de calcul:

X = 100 / 10

unde,

 • 100 – Prețul mediu al unui proiect amenajare pentru suprafețe sub 1.000 ha în lei/ha (studiu de piață);

 • 10 – Valabilitatea unui amenajament silvic în ani.

Costul asociat este de 10 lei/an/ha

Costul este suportat de către proprietar sau administrator de fond forestier

6.Costuri de administrare arii naturale protejate cu protecție strictă – COSTURI

Acestea sunt costuri care au relevanță pentru toate ariile naturale protejate cu regim de protecție strictă. Sursa evaluării „Costuri administrare arii naturale protejate 2023” – parcuri naționale, ținând cont de regimul de protecție restrictiv conform categoriei II IUCN ce include și protecție strictă cu obiective principale de protecție și conservare.

Costul asociat este de 97,00 lei/an/ha

Costul este suportat de către administratorul ariei naturale protejate

Pe lângă cele calculate, o serie de costuri pot fi enunțate ca emergente în contextul desemnării de arii protejate. În principiu, orice dimunare procentuală a volumului de materie primă, în cazul analizat 10% masă lemnoasă, induce în cadrul firmelor o dimunare procentuală echivalentă a angajaților. Totate compensările și mecanismele de atenuare ulterioare ale companiilor se vor evidenția ca și costuri suplimentare. In mode identic, susținerea lipsei locurilor de muncă are costuri pe care statul trebuie să le susțină o perioadă mai lungă sau mai scurtă, dependent de felul în care este pregătit strategic pentru sporirea suprafețelor de protecție strictă.

Impactul socio-economic pentru protectia stricta a 10% din pajiștile permanente (pășuni/fânețe)

Pentru pajiști permanente se impune abordarea a două scenarii motivat de faptul că regimul de protecție strictă a acestor habitate ar putea avea două direcții. O protecție prin non-intervenție și o protecție prin managemant activ, acesta însemnând cosit sau pășunat.

Pentru regimul de protecție strictă al pajiștilor permanente au fost analizate următoarele pierderi/costuri:

 1. Pierderi datorate imposibilității utilizării prin pașunat sau cosit (caz ZPS);

 2. Diminuarea prețului de piață al proprietății (caz ZPS);

 3. Interdicția de aplicare a lucrărilor de creștere a productivității (caz ZPI);

 4. Diminuarea prețului de piață a proprietății (caz ZPI);

 5. Costuri de administrare arii naturale protejate cu protecție strictă.

1.Pierderi datorate imposibilității utilizării prin pășunat sau cosit – PIERDERE

Non-interventie totală (corespunzător zoneleor de protecție strictă ZPS); caz în care fermierii nu mai primesc sumele corespunzătoare subvențiilor.

„Plata de bază BISS – cuantum estimat în 2023 de 96,47 euro/ha.

PD-02 Sprijin redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității – cuantum estimat în 2023 de 50,61 euro/ha

PD-03 – Sprijin complementar pentru venit pentru tinerii fermieri (CIS-YF) – cuantum estimat de 46,00 euro/ha, în 2023

PD-05 – Practicarea unei agriculturi prietenoase cu mediul în fermele mici (gospodăriile tradiționale), subvenție nouă în 2023 care are un cuantum estimat de 76 euro/ha. 

Total posibil de incasat – 269,08 euro/ha*

*Subvenția APIA pe un hectar de pășune. Scheme ce se pot combina pentru o plată maximă (agrointel.ro) „

Costul asociat este de 1,345.00 lei/an/ha

Pierderi suportate de către Proprietar/Administrator pajiști

2.Diminuarea prețului de piață al proprietății – PIEDERE

Cazul de non-intervenție totală (ZPS).Reducerea valorii terenului în funcție de restricțiile impuse variaza între 25 si 60%.

(https://www.realized1031.com/blog/how-much-does-a-conservation-easement-reduce-property-values).

În cazul protecției strictă asumăm procentul maxim.

Formula de calcul:

X = 10.000 lei/ha x 0,6 / 25 ani

unde,

 • 10.000 – valoarea de piață a terenului – lei/ha;

 • 0,6 (60%) – scăderea valorii de piață datorată regimului de non-intervenție;

 • 25 ani – durata medie în ani pentru menținerea proprietății.

Costul asociat este de 240.00 lei/an/ha

Pierderi suportate de către Proprietar

3.Interdicția de aplicare a lucrărilor de creștere a productivității

Cazul de non-intervenție conrespunzător zonelor de protecție integrală (ZPI), respectiv permiterea activităților de cosit și pășunat care întrețin biodiversitatea.

Încărcarea adecvată si subdivizarea parcelei împreună cu pășunatul rotativ sunt elementele care cresc sustenabil productivitatea pajistilor; pășunatul fiind permis în aceasta categorie, consideram nesemnificativ impactul regimului restrictiv.

Cost asociat 0 lei

4.Diminuarea prețului de piață a proprietății

Non-interventie corespunzător ZPI. Regimul de protecție permite derulartea de activități de utilizare a pajiștilor, indicele de diminuare a valorii prorietății a fost considerat 25%, cel mai scăzut (https://www.realized1031.com/blog/how-much-does-a-conservation-easement-reduce-property-values) .

Formula de calcul:

X = 10.000 lei/ha x 25% / 25 ani

unde,

 • 10.000 – valoarea de piata – lei/ha;

 • 25% – scăderea valorii de piață datorată regimului de protecție;

 • 25 ani – durata medie în ani pentru menținerea proprietății

Costul asociat este de 100,00 lei/an/ha 

Pierderi suportate de către Proprietar

5.Costuri de administrare arii naturale protejate cu protecție strictă – COSTURI

Acestea sunt costuri care au relevanță pentru toate ariile naturale protejate cu regim de protecție strictă. Sursa evaluării „Costuri administrare arii naturale protejate 2023” – parcuri naționale, ținând cont de regimul de protecție restrictiv conform categoriei II IUCN ce include și protecție strictă cu obiective principale de protecție și conservare.

Costul asociat este de 97,00 lei/an/ha

Costul este suportat de către administratorul ariei naturale protejate

Impactul socio-economic pentru protecția stricta a 10% din zone umede/habitate acvatice

În zona pilot (Maramureș) nu se utilizeaza resurse acvatice vii prin pescuit comercial. Deasemenea, nici turbăriile nu sunt exploatate pentru extragerea turbei, resursele fiind mici și punctuale. Resursele acvatice vii sunt utilizate de către pescarii recteativi ce aparțin unor asociații fără scop patrimonial (non-profit) și care au obligația refacerii stocurilor de pește prin repopulări. În acest context, pentru calcularea potețialelor costuri legate de impunerea unui regim de protecție strict se poate lua în calcul doar interdicția de utilizarea a resurselor minerale din albiile minore ale cursurilor de apă.

Pentru regimul de protecție strictă al apelor au fost analizate următoarele pierderi/costuri:

 1. Interdictia de exploatare a resurselor regenerabile (agregate minerale);

 2. Costuri de administrare arii naturale protejate cu protecție strictă.

1.Interdictia de exploatare a resurselor regenerabile (agregate minerale) – PIERDERE

Formula de calcul:

X = 3.000 / 25 x 2,5 / 30

unde,

 • 3000 mc/an/25km râu, este cantitatea cel mai ades solicitată a fi exploatată în cazul decolmatarilor necesare în raza Parcului Natural Munții Maramureșului (rapoarte ale Administrației Parcului Natural Munții Maramureșului);

 • 2,5 – redevenţa minieră cuvenită bugetului de stat; se stabileşte la încheierea licenţei ori la eliberarea permisului de exploatare, după cum urmează: echivalentul în lei a 0,50 euro, pe unitatea de producţie minieră, pentru argile, marne, loess, nisip şi pietriş, nisip şi roci caolinoase;

 • 30 – coeficient de indexare a prețului de valorificarea agregatelor pe piața construcțiilor.

Costul asociat este 9000 lei/an/km

Suma reprezinta pierderea comuna ANRM, agent de exploatare și beneficiar, pentru aproximativ 1 km de rețea hidrografică supusă regimului de protecție strictă.

Pentru cursurile de apă, după aplicarea regimului de protecție strictă pot apărea și interdicții de realizare captări de apă de suprafață pentru alimentări în scop potabil sau pentru piscicultură. Costurile asociate necesită însă o analiză caz cu caz.

 

2.Costuri de administrare arii naturale protejate cu protecție strictă – COSTURI

Acestea sunt costuri care au relevanță pentru toate ariile naturale protejate cu regim de protecție strictă. Sursa evaluării „Costuri administrare arii naturale protejate 2023” – parcuri naționale, ținând cont de regimul de protecție restrictiv conform categoriei II IUCN ce include și protecție strictă cu obiective principale de protecție și conservare.

Costul asociat este de 97,00 lei/an/ha

Costul este suportat de către administratorul ariei naturale protejate

Impactul socio-economic la desemnarea siturilor Natura 2000

Desemnarea siturilor Natura 2000 (SAC, SCI și SPA) nu produce direct pierderi pentru că nu stabilește un regim de non-intervenție sau interdicții cu caracter general pentru derularea unor activități. Utilizarea resurselor naturale este posibilă cu limitări ce apar doar în momentul în care se realizează procedurile de evaluare adecvată a impactului asupra ariilor naturale protejate (procedura EA). Cu certitudine, desemnarea siturilor Natura 2000 aduce costuri suplimentare. Inclusiv parcurgerea procedurii EA este un cost suplimentar pentru proprietari, administratori de terenuri și pentru investitori. Creșterea costurilor se va reflecta cert în piața de bunuri și servicii, afectând starea de fapt existentă.

Spre exemplu, conform cu articolul „Assessment of Possible Production Leakage from Implementing the EU Biodiversity Strategy on Forest Product Markets”, intr-un scenariu moderat de implementare, volumul de echivalent lemn rotund s-ar reduce cu cca. 9% la nivelul EU. Acest scenariu, ar duce la reducerea proporționala a locurilor de munca, respectiv la efecte indirecte (scurgeri) pe piețele din afara UE.

Cele mai evidente costuri apar pentru păduri. Pentru pajiști permanente și ape consideram ca restrictiile impuse de regimul de conservare al retelei N2000 nu implica costuri suplimentare, în afara celor legate de obținerea actelor de reglementare (procedurile de evaluare adecvată) și care nu pot fi cuantificate pe unitate de suprafață ci doar individual, pe proiect sau plan.

În cele ce urmează, vom realiza o estimare a costurilor asociate desemnării siturilor Natura 2000 pentru:

 1. Diminuarea volumului de lemn recoltat anual;

 2. Revizuire/actualizare amenajamente silvice;

 3. Costuri suplimentare pentru serviciile de intreținere și exploatare;

 4. Costuri de administrare arii naturale protejate.

1.Diminuarea volumului de lemn recoltat anual – PIERDERE

În unităţile normal reprezentate în arborete exploatabile, posibilitatea determinată pentru arboretele provenite din S.U.P. M, se menţine la nivelul creşterii indicatoare. (SOLIDARON-PES Pay Pilot – WWF, 2015)

Costul asociat 0 lei

2.Revizuire/actualizare amenajamente silvice – COSTURI

Odată cu instituirea regimului de sit Natura 2000, amenajamentele silvice necesită armonizare cu Planurile de management ale ariilor naturale protejate. Deasemena, de meționat faptul că pentru siturile Natura 2000 există proceduri specifice de evaluare adecvată a impactului, procedura EA, care trebuie parcursă în vederea avizării ameneajamentelor silvice. Parcurgerea procedurii de mediu vine cu costuri suplimentare.

Formula de calcul:

X = 200 / 10

unde,

 • 200 – preț mediu proiect amenajare pentru suprafețe sub 1.000 ha, incluzand raportul de mediu/ evaluare adecvata- lei/ha;

 • 10 – valabilitate proiect amenajare – ani

Costul asociat este de 20 lei/an/ha 

Costuri suportate de către Proprietar sau Administrator de fond forestier

3.Costuri suplimentare pentru serviciile de intretinere si exploatare – COSTURI

Tipul funcțional impus de Ordinul 766/2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice […], pentru subgrupele funcționale 15q (arborete aflate în N2000 SCI) și 15r (arborete aflate în N2000 SPA) este T IV, respectiv păduri cu funcții speciale de protecție pentru care sunt admise, pe lângă grădinarit și cvasigradinărit, și alte tratamente, cu impunerea unor restricții speciale de aplicare. În aceste condiții considerăm că apar costuri suplimentare de exploatare de minim 25% în plus, ce sunt generate de nevoia de îndesire a rețelei de drumuri forestiere. De mentionat ca revenirea cu regularitate în aceleași suprafețe, reprezintă un element perturbant la adresa speciilor și implicit a nivelului biodiversitatii. Astfel, prețul pentru exploatarea arboretelor din situri Natura 2000 ar crește de la valoarea de piață de 120 lei/mc la 150 lei/mc – o creștere cu 30 lei/ha.

Formula de calcul:

X = 30 x 8,5 x 83%

unde,

 • 30 – preț extra pentru servicii exploatare în lei/mc;

 • 8,5 – cresterea medie anuala (conform IFN 2018) – mc/an/ha;

 • 83% – volum exploatat vs. posibilitate.

Costul asociat 211,65 lei/an/ha

Costuri suportate de catre prestatorii de servicii de exploatare forestieră

4.Costuri de administrare arii naturale protejate – COSTURI

Sursa evaluării „Costuri administrare arii naturale protejate 2023” – parcuri naturale, ținând cont de regimul de protecție conform categoriei V – IUCN ce include un regim de protecție orientat către sustenabilitate, menținere peisaj (relație om – mediu).

Costul asociat este de 56,00 lei/an/ha

Costul este suportat de către administratorul ariei naturale protejate

Impactul socio-economic la desemnarea ariilor naturale protejate de interes național ce nu impun protecție strictă

Rezervațiile naturale și parcurile naturale sunt arii protejate de interes național cu o heterogenitate ridicată din punct de vedere al obiectivelor de conservare și al managementului aplicabil. Rezervațiile naturale pot fi desemnate pentru o singură specie țintă sau pentru o multitudine de caracteristici biotice și abiotice. Din această perspectivă o evaluare a costurilor este dificilă sau chiar dacă se realizează ea nu va putea avea o utilizare practică pentru a se forma o imagine reprezentativă asupra costurilor asociate desemnării acestei categorii de arie protejată. În aceeași situație se află și parcurile naturale care cuprind un mozaic de zonări, de la cele mai permisive până la cele mai restrictive din punct de vedere conservativ. Pentru aceste categorii de arii protejate, evaluarea pierderilor și a costurilor asociate se poate face doar caz cu caz.

În aceste condiții, cu certitudine se pot evalua doar costurile asociate administrării acestor categorii de arii protejate.

1.Costuri de administrare arii naturale protejate – COSTURI

Sursa evaluării „Costuri administrare arii naturale protejate 2023” – parcuri naturale, ținând cont de regimul de protecție conform categoriei V – IUCN ce include un regim de protecție orientat către sustenabilitate, menținere peisaj (relație om – mediu).

Costul asociat este de 56,00 lei/an/ha

Costul este suportat de către administratorul ariei naturale protejate

NOTĂ

Varianta prezentă a Studiului de impact este un document supus dezbaterii publice prin intermediul aplicației eFeedback dezvoltată în proiect. Documentul va fi încărcat în Platforma web a proeictului de unde va fi notificat către factorii interesati.

Date de contact pentru coresponență:

Călin Ardelean

Tel. 0735 317 548

Mail: [email protected]z

Contacteaza-ne

Natura 2000mm

Vestibulum ante ipsum

Vestibulum ac diam sit amet quam vehicula elementum sed sit amet dui. Donec rutrum congue leo eget malesuada vestibulum.

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Alexandra Verdes
Alexandra Verdes
8 months ago

Documentul prezinta calcule in detaliu

Alexandra
Alexandra
7 months ago

Un studiu mult așteptat.